Vyberte si řemeslníky do společné poptávky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Firem při využívání internetové služby Poskytovatele - společnosti PROHELPINO, s.r.o. umístěné na Serveru www.Helpino.cz, jejímž účelem je zprostředkovávat poskytování služeb a zboží mezi Zákazníky a Firmami.

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají následující výrazy význam uvedený v článku 2. Ostatní slova mají význam, který se jim běžně v komunikaci přikládá.

 1. Definice pojmů

Firma – poskytovatel služeb v daném oboru činnosti, zejména poskytovatel stavebních a jiných prací, montáží a souvisejících služeb, který má přidělené identifikační číslo v ČR, který je registrován u Poskytovatele a za předplacený kredit zakupuje služby („kontakty na Zákazníky“ a službu „Rádce“). Firmou podle těchto obchodních podmínek není poskytovatel či dodavatel zboží, bez současného dodání (poskytnutí) montážních, stavebních a podobných prací.

Zákazník – každá fyzická či právnická osoba, která si prostřednictvím Serveru po předchozí registraci zadá bezplatnou poptávku po službách či zboží.

Poskytovatel – obchodní společnost PROHELPINO, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 07190611, DIČ: CZ07190611, není plátce DPH, zapsána pod spisovou značkou C 296285.

Server – internetová stránka www.Helpino.cz, kde Poskytovatel poskytuje zprostředkovatelské služby prostřednictvím poptávkového systému.

 1. Pravidla pro registraci

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro Firmy a Zákazníky závazné a registrací na Serveru s nimi Firmy a Zákazníci bez výhrad souhlasí.

Registrace Firmy

Registrace Firmy je prováděna prostřednictvím webového formuláře, dostupného na adrese https://www.helpino.cz/registration-company/registration. Registraci je možné provést také přes uživatelský účet na Facebooku. Registrace do systému Helpino.cz je závazná.

Firma musí při registraci řádně a pravdivě vyplnit povinné identifikační a kontaktní údaje o sobě a o kontaktní osobě, email, heslo a potvrzení hesla. Tyto údaje jsou v registračním formuláři označeny jako povinné. Na základě zadaných údajů bude Firmě Poskytovatelem vytvořen uživatelský účet. Veškeré uvedené údaje může Firma editovat v uživatelském účtu na Serveru, kam se Firma přihlásí na základě přihlašovacích údajů.

Firma se nesmí registrovat za účelem monitoringu počtu a obsahu poptávek na Serveru a jiných negativních účelů.

Firma souhlasí s tím, že může v rámci svých aktivit na stránkách Poskytovatele obdržet hodnocení od Zákazníků. Registrací na Serveru Poskytovatele Firma souhlasí s uveřejněním získaných hodnocení v katalogu firem ve svém firemním profilu a je si vědoma, že hodnocení mohou být i negativního rázu. Poskytovatel žádným způsobem nemění povahu hodnocení a nenese žádnou odpovědnost za obsah hodnocení.

Firma souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn posílat Firmě e-mailová oznámení, která se týkají provozu Serveru a nastavení uživatelského účtu Firmy či zasílání poptávek, stejně tak jako obchodní sdělení třetích osob.

Registraci Firmy Poskytovatel zruší na žádost Firmy (až po vypořádání všech splatných závazků).

Poskytovatel má právo provést tzv. „předregistraci“ Firmy na Serveru, při které Poskytovatel použije údaje o Firmě volně přístupné z veřejných rejstříků (Obchodní rejstřík, ARES, apod.). Na tuto „předregistraci“ Firmy Poskytovatel Firmu upozorní e-mailem nejpozději spolu se zasláním nabídky od Zákazníka. Firma má právo tuto „předregistraci“ odmítnout (žádostí o smazání firmy, zaslanou na: info@helpino.cz). Po odmítnutí „předregistrace“ Poskytovatel údaje Firmy ze Serveru vymaže a „předregistraci“ zruší.

Registrace Zákazníka

Registrace Zákazníka je prováděna prostřednictvím webového formuláře, dostupného na adrese https://www.helpino.cz/registration-customer/registration. Zákazník musí při registraci vyplnit email, heslo a potvrzení hesla. Tyto údaje jsou v registračním formuláři označeny jako povinné. Ostatní identifikační a kontaktní údaje jsou v registračním formuláři označeny jako nepovinné. Na základě zadaných údajů bude Zákazníkovi Poskytovatelem vytvořen uživatelský účet. Veškeré uvedené údaje může Zákazník editovat v uživatelském účtu na Serveru, kam se Zákazník přihlásí na základě přihlašovacích údajů.

Registraci Zákazníka Poskytovatel zruší na žádost Zákazníka, zaslanou na: info@helpino.cz

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit registraci Zákazníka na Serveru, a to i bez udání důvodu.

 1. Pravidla a popis placených služeb

Služba „kontakty na Zákazníky“

Služba www.Helpino.cz slouží ke zprostředkování obchodních poptávek pro Firmy. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od Zákazníků s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba provádí rozeslání odpovídajících poptávek na vybrané Firmy a zpřístupňuje kontakty na Zákazníky - e-mail a také číslo mobilního telefonu (pokud ho zákazník uvede), za účelem navázání spolupráce. Službu provozuje společnost PROHELPINO s.r.o.

Firmu si z odpovídající nabídky vybere na základě poptávky Zákazník. Těmto vybraným Firmám bude Poskytovatelem do e-mailové schránky zdarma (bez stržení částky z předplaceného kreditu) zaslána poptávka bez kontaktních údajů (e-mailu) na Zákazníka. V případě zájmu Firmy o zaslání kontaktních údajů (e-mailu) na Zákazníka, zveřejní Poskytovatel kontaktní údaj (e-mail, číslo mobilního telefonu) Zákazníka Firmě za úplatu stržením částky z předplaceného kreditu dle aktuálního ceníku. Pokud Firma nebude mít zájem o zaslání kontaktních údajů na Zákazníka, Poskytovatel Zákazníkovi odešle odpověď o nezájmu Firmy.

Složením peněžních prostředků na svůj uživatelský účet zakoupí Firma určité množství Kreditů. Za tyto kredity je Firmě umožněno zobrazení kontaktních údajů na Zákazníky.

Základní cena jednoho Kreditu je stanovena aktuálním ceníkem. Poskytovatel může poskytnout Firmě slevu s ohledem na množství již zakoupených i nově objednaných Kreditů, případně může poskytnout část Kreditů zdarma.

Firmě lze poskytnout nejvýše 2 x kredit zdarma. Po vyčerpání kreditů zdarma již znovu nelze Firmě kredit zdarma poskytnout, a to ani v případě opakované registrace téže Firmy.

Každá jednotlivá poptávka zadaná Zákazníkem je ohodnocena dle aktuální ceníku. Pro zobrazení kontaktu na Zákazníka je tedy zcela nezbytné, aby Firma měla na svém uživatelském účtu alespoň minimální počet Kreditů nutný pro zobrazení kontaktu na Zákazníka. V opačném případě není Firmě umožněno si kontaktní údaje na Zákazníka zobrazit. Pokud tedy má Firma na svém uživatelském účtu na Serveru dostatečný počet Kreditů pro zobrazení kontaktu na Zákazníka, je Firmě z uživatelského účtu v okamžiku zobrazení kontaktu stržen stanovený počet Kreditů dle aktuálního ohodnocení dané poptávky. Poskytovatel vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil aktuálnost poptávek. Poskytovatel však není odpovědný za rozhodnutí Zákazníka, který určí, kterou z obdržených nabídek přijme.

Kredity lze získat po přihlášení na uživatelský účet složením peněžních prostředků, a to platební kartou nebo bankovním převodem přes platební bránu ThePay. Provozovatelem této platební brány je obchodní společnost ThePay.cz, s.r.o., Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, IČ: 28135261. Firma zakoupením Kreditů přes platební bránu ThePay souhlasí s pravidly a podmínkami této platební brány.

Částka uhrazená za Kredity je nevratná, kromě níže uvedené situace.

Garance vrácení nevyčerpaného kreditu

Firmám registrovaným na portále Helpino.cz se Poskytovatel zavazuje vrátit kredit v případě, že nedošlo alespoň 2 roky od posledního vložení kreditu (nevztahuje se na kredit poskytnutý zdarma) k jeho vyčerpání nebo Firmě nebyly v tomto období zaslány poptávky, jejichž cena (daná ceníkem Helpina.cz) by odpovídala minimálně hodnotě vloženého kreditu.

V případě nároku na vrácení kreditu je Firma povinna Poskytovatele zažádat na email: info@helpino.cz maximálně do 2 měsíců od nároku na vrácení vloženého kreditu, poté Firma ztrácí nárok na vrácení kreditu.

Garance vrácení nevyčerpaného kreditu se vztahuje pouze na výši kreditu, který byl Firmou uhrazen Provozovateli, nevztahuje se na kredit zdarma.

Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit ohodnocení jednotlivých poptávek, tj. ohodnotit poptávku jiným počtem Kreditů nutným k zobrazení kontaktu na Zákazníka.

Služba „Ukázky realizací“

Služba „Ukázky realizací“ je placenou službou, kterou si Firma u poskytovatele může předplatit na období 12 měsíců.

Cena služby je stanovena částkou podle aktuálního ceníku.

Službou „Ukázky realizací“ se rozumí zařazení fotografie s logem firmy do přehledu zajímavých prací jednotlivých firem.

V ceně služby „Ukázky realizací“ je zobrazení firemního loga umístěného u dané fotografie.

Vlastníkem textů a obrázků (i poskytnutých Firmou) použitých při tvorbě ukázky realizací se stává vlastník portálu Helpino a může s nimi volně nakládat a dál je publikovat.

Firma potvrzuje, že texty ani obrázky nejsou chráněny autorskými právy třetích osob.

Právo na konečnou korekci textů a obrázků si vyhrazuje vlastník portálu Helpino.

Služba „Rádce“

Služba „Rádce“ je placenou službou, kterou si Firma u poskytovatele může předplatit na období 12 měsíců.

Cena služby je stanovena částkou podle aktuálního ceníku.

Službou „Rádce“ se rozumí vytvoření článku (tzv. Rádce), který slouží jako nápověda k určitému odbornému tématu (např. tepelná čerpadla, bazény, okna, střechy, apod.).

Článek (tzv. Rádce) vytvoří Poskytovatel buď samostatně, nebo po předchozí konzultaci a ve spolupráci s Firmou a v souladu s požadavky Firmy.

V ceně služby „Rádce“ je zobrazení firemního loga umístěného v dané nápovědě.

Vlastníkem textů a obrázků (i poskytnutých Firmou) použitých při tvorbě článku (nápovědy) se stává vlastník portálu Helpino a může s nimi volně nakládat a dál je publikovat.

Firma, která bude na „Rádci“ spolupracovat, objednáním služby „Rádce“ potvrzuje, že texty ani obrázky nejsou chráněny autorskými právy třetích osob.

Právo na konečnou korekci textů a obrázků si vyhrazuje vlastník portálu Helpino.

Služba „Cenové varianty“

Služba „Cenové varianty“ je placenou službou, kterou si Firma u poskytovatele může předplatit na období 12 měsíců.

Cena služby je stanovena částkou podle aktuálního ceníku.

Službou „Cenové varianty“ se rozumí vytvoření článku, který slouží jako přehled cen k určitému odbornému tématu (např. tepelná čerpadla, bazény, okna, střechy, apod.).

Článek (tzv. Cenové varinaty) vytvoří Poskytovatel buď samostatně, nebo po předchozí konzultaci a ve spolupráci s Firmou a v souladu s požadavky Firmy.

V ceně služby „Cenové varianty“ je zobrazení firemního loga umístěného v dané nápovědě.

Vlastníkem textů a obrázků (i poskytnutých Firmou) použitých při tvorbě článku (nápovědy) se stává vlastník portálu Helpino a může s nimi volně nakládat a dál je publikovat.

Firma, která bude na článku „Cenové varinaty“ spolupracovat, objednáním služby „Cenové varinaty“ potvrzuje, že texty ani obrázky nejsou chráněny autorskými právy třetích osob.

Právo na konečnou korekci textů a obrázků si vyhrazuje vlastník portálu Helpino.

 1. Práva a povinnosti Firem

Firma souhlasí s poskytnutím při registraci zadaných či později editovaných informací včetně kontaktních údajů Poskytovateli a jeho spolupracujícím subjektům.

Kontakt na Zákazníky, informace o poptávce a informace v ní uvedené a obdržené na e-mail, nesmí Firma dále upravovat, kopírovat, šířit, vystavovat, zveřejňovat, poskytovat, distribuovat, předávat, reprodukovat, licencovat, převádět apod. Veškeré informace, které Firma obdrží, slouží pouze k vytvoření nabídky pro Zákazníky, zaslání nabídky Zákazníkům a následnému navázání spolupráce. V případě, že Firma použije zaslané poptávky jinak, nežli v souladu s ustanovením předchozích vět tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každou takto neoprávněně užitou poptávku. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku, kdy Firma obdrží písemnou výzvu Poskytovatele k jejímu uhrazení.

Veškeré údaje, které Firma uvede, nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy ČR, nesmí porušovat obecně platné etické a morální principy, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat zájmy třetích osob a nesmí porušovat a být v rozporu s oprávněnými zájmy Poskytovatele.

Firma se zavazuje, že nebude zasílané poptávky úmyslně zneužívat k páchání trestné činnosti, čímž by mohla poškodit dobré jméno Poskytovatele. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn a povinen spolupracovat s příslušnými státními úřady a poskytnout jim veškeré vyžádané informace včetně údajů poskytnutých Firmou.

Firma si je vědoma, že v rámci placených služeb může obdržet hodnocení od Zákazníků, které bude zveřejněno ve firemním profilu Firmy na Serveru Poskytovatele.

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel má právo údaje Firmy, které byly uvedeny při registraci a případně také v editaci po přihlášení na uživatelský účet Firmy, zveřejnit na Serveru.

Poskytovatel má dle vlastního uvážení právo nezveřejnit na Serveru nebo odmítnout registraci Firmy, která:

   • uvádí nepravdivé údaje o své osobě či o kontaktní osobě,
   • se registruje účelově kvůli možnosti získání informací o Zákaznících,
   • nesplňuje tyto všeobecné obchodní podmínky, zejména pravidla pro registraci Firmy,
   • by mohla poškodit dobré jméno Poskytovatele.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit registraci Firmy na Serveru, a to i bez udání důvodu.

Poskytovatel je oprávněn zveřejnit Firmy, které jsou v prodlení s úhradou svých dluhů vůči Poskytovateli na Serveru v záložce „Neplatiči“, a to v rozsahu Firma a sídlo.

Poskytovatel nenese odpovědnost za správnost a pravdivost poptávek, které Firmy v rámci služeb Serveru dostávají na e-mail. Poskytovatel se však vynasnaží předejít publikaci a zasílání nesprávně či nepravdivě zadávaných poptávek na e-mail Firmy a jejich publikaci na Serveru.

Poskytovatel má právo zasílat Firmám poptávky z oborů, které byly zvoleny při samotné registraci Firmy, případně v nastavení v uživatelském účtu Firmy na Serveru.

Poskytovatel má právo po dobu registrace Firmy na Serveru zasílat na e-mail Firmě uvedený při registraci zprávy s novinkami Serveru nebo Poskytovatele s reklamním obsahem, týkajícím se výhradně Poskytovatele. Poskytovatel využívá emailu Firmy v souladu s právním titulem „oprávněný zájem“ dle čl. 6 odst, 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”). Firma má právo podat námitku na email Poskytovatele info@ helpino.cz a Poskytovatel již nadále nebude oprávněn obchodní sdělení Firmě zasílat.

Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny ve službách, údajích apod., které již jsou používány a zveřejněny bez předchozího upozornění.

Poskytovatel monitoruje veškeré pohyby Firem na Serveru a v případě porušení těchto všeobecných obchodních podmínek si Poskytovatel vyhrazuje právo zveřejnit seznam takových Firem a jejich kontaktních informací.

Poskytovatel neručí za bezchybnost systému. Jakékoliv chyby či poškození Firmy (zejména ve spojení s neobdržením poptávky na e-mail) nezakládají nárok Firmy na náhradu škody ani jinou formu kompenzace.

Vznikne-li v důsledku porušení těchto všeobecných obchodních podmínek třetí osobě vinou Firmy škoda, nese Firma, která tuto škodu způsobila, plnou odpovědnost a Poskytovatel je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje Firmy.

Poskytovatel má nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v případě poškození dobrého jména Serveru, jež mu způsobila Firma svým jednáním. Poskytovatel je oprávněn započítat na náhradu vzniklé škody či nemajetkové újmy veškeré Firmou dosud nespotřebované Kredity či úhrady za jiné služby.

Firma uskutečněním registrace souhlasí s tím, že Poskytovatel může používat jí poskytnuté údaje k marketingovým účelům.

Poskytovatel negarantuje Firmě doručení e-mailu v návaznosti na chybu u poštovního serveru, případně jeho poskytovatele služeb.

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání Firmy v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, Provozovatele serveru, šíří obsah poptávek jakýmkoli způsobem bez souhlasu Poskytovatele, šíří své přístupové kódy do systému, zasílá nevyžádaná obchodní sdělení nebo nabídku služeb nesouvisejících s obsahem poptávky (nevyžádanou nabídku), zneužívá získaných kontaktů k podvodnému podnikání (k páchání trestné činnosti). Při nedodržení těchto povinností si Poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a odhlášení Firmy ze systému, bez jakéhokoli finančního vyrovnání.

Poskytovatel bude fakturovat poskytnuté služby čtvrtletně a to elektronickou formou (zasláním na kontaktní email).

 1. Pravidla pro zpracování osobních údajů

Poskytovatel, jakožto správce osobních údajů Firem a Zákazníků postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), zákonem o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Při registraci jsou Firmy a Zákazníci vyzváni k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písem a) Nařízení a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel podle následujících pravidel zpracovává osobní údaje Firem a Zákazníků, a to konkrétně názvy Firem, jména, příjmení, IČ, sídla, adresy, telefonní čísla, adresy elektronické pošty, IP adresy. Zpracování je v souladu se zásadou minimalizace a účelového omezení v rozsahu těchto bodů. Zpracování osobních údajů zahrnuje zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci.

Účelem zpracování osobních údajů Firem a Zákazníků Poskytovatelem je řádné zajištění zprostředkování poskytování služeb mezi Zákazníky a Firmami a zasílání vlastních obchodních sdělení Poskytovatele.

Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Firem a Zákazníků po dobu trvání registrace a 5 let od okamžiku ukončení registrace.

Poskytovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zpracováním je rovněž oprávněn pověřit třetí osobu, se kterou bude mít vždy uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 Nařízení.

Firma souhlasí s poskytnutím osobních údajů Zákazníkům, Poskytovateli, jeho spolupracujícím Firmám a partnerským serverům Poskytovatele.

Zákazník souhlasí s poskytnutím osobních údajů Firmám, Poskytovateli, jeho spolupracujícím Firmám a partnerským serverům Poskytovatele.

Firma bere na vědomí, že je povinna své osobní údaje uvádět přesně, úplně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně těchto osobních údajů.

Firmy a zákazníci jsou si vědomi svých práv souvisejících se zpracováním osobních údajů, konkrétně práv dle čl. 15 – 22 Nařízení, zejména právo požadovat od Poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Firma potvrzuje, že má sídlo v zemi, která je členským státem EU a současně potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu.

Firma uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele skrze e-mail, prostřednictvím SMS a nebo telefonicky, a to na dobu 5 let od okamžiku ukončení registrace.

Firma a Zákazník má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na e-mailové adrese info@helpino.cz nebo přímo v e-mailu s obchodním sdělením.

 1. Závěrečná ustanovení

Firma je povinna se pravidelně seznamovat s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek. Registrací Firmy je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Firma má právo a možnost odmítnout jakoukoliv změnu provedenou Poskytovatelem v těchto všeobecných obchodních podmínkách, a to zasláním žádosti o zrušení registrace na e-mail info@helpino.cz. Do obsahu zprávy uvede své IČ, název Firmy a přístupové heslo k uživatelskému účtu na Serveru a do předmětu zprávy uvede text „Odmítnutí změny všeobecných obchodních podmínek – Firmou“. V žádosti je Firma povinna uvést výše zmíněné údaje. Poskytovatel vyřídí tuto žádost Firmy tím, že do 30 dnů od obdržení této žádosti zruší registraci Firmy na Serveru, a to za podmínky, že mezi Poskytovatelem a Firmou budou vypořádány veškeré finanční nároky vyplývající z užívání služeb Serveru Firmou. V opačném případě začne 30 denní lhůta pro zrušení registrace Firmy na Serveru běžet ve chvíli, kdy budou veškeré finanční nároky oboustranně vypořádány.

Pro řádnou funkčnost služeb Poskytovatele je třeba povolit používání tzv. cookies. Užíváním služeb Poskytovatele tak Firmy a Zákazníci souhlasí s používáním cookies, a to především při přihlášení do uživatelského účtu na Serveru Poskytovatele a jeho partnerských serverech.

Poskytovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky měnit.